ANBI verantwoording

Naam :                       Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

RSIN :                        856751546

Contactadres :        Secretaris Henk van den Berg

                                    Novalieweg 2

                                    8051AH Hattem

                                    Telefoon 038 444 51 04

                                    Email   beeldhouwersgildehattem@outlook.com

Doelstelling

In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen.

De vereniging heeft ten doel het ambacht van het beeldhouwen te beoefenen, een ontmoetingscentrum te zijn voor beeldhouwers en die activiteiten te verrichten die bijdragen tot al hetgeen de historische gildetraditie van het beeldhouwen in Hattem en omgeving ondersteunt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten.

Beleidsplan Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

Met het volgende beleid wil het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. de in de statuten geformuleerde doelstelling gestalte geven.

Het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. wil diverse activiteiten en evenementen organiseren op het gebied van de beeldende kunst en dan met name het beeldhouwambacht. Dit om het beeldhouwambacht bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Hiertoe organiseren zij activiteiten met betrekking tot de beeldhouwkunst voor de bewoners van Hattem en omstreken, zoals lezingen, excursies en exposities. Ook wordt deelgenomen aan kunstmarkten en historische festivals om zodoende het ambacht van beeldhouwen te promoten

Het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. wil de belangen van de beeldhouwers behartigen en is een overkoepelend orgaan van professionele- en amateurbeeldhouwers die breed functioneren binnen de maatschappij.

De leden vervaardigen beeldhouwwerken van diverse materialen Dit onder leiding van een docent of in workshops waarbij uitwisseling van kennis plaatsvindt.

Naast beelden van eigen ontwerp van de leden worden ook projectmatig beelden vervaardigd. Dit zowel op initiatief van het beeldhouwersgilde als op verzoek van derden.

Beelden van de leden worden regelmatig geëxposeerd in Hattem en omgeving. Er worden projectmatig beelden vervaardigd welke worden geplaatst in de openbare ruimten van Hattem en omgeving. Ook worden beelden geplaatst in parken, welke periodiek worden gewisseld

Om het beeldhouwambacht te promoten worden onder meer snuffelstages voor jongeren georganiseerd en ook aan belangstellenden / groepen wordt de mogelijkheid geboden om kennis te maken met het ambacht van het beeldhouwen

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter :                 Dries Jonker

Secretaris :                  Henk van den Berg

Penningmeester :       Wim Goos

Lid/coördinator :        Bas Dane

Lid/coördinator :        Ineke Crans

Lid/adviseur               Henk Beernink

Beloningsbeleid :

Het beeldhouwersgilde werkt uitsluitend met vrijwilligers

Uitgeoefende activiteiten zijn o.a.:

Het kikkerproject waarbij kikkers in orkestopstelling in de stadsgracht zijn geplaatst.

Het vervaardigen en plaatsen diverse gevelstenen in de binnenstad van Hattem

Het vervaardigen en plaatsen van “koppen” van bekende Hattemers

Een wisseltentoonstelling in een stadstuin

De deelname aan de jaarlijkse kunstmarkt in Hattem

Deelname aan het tweejaarlijkse historische “Dikke Tinne festival” in Hattem

Diverse lezingen door bekende beeldhouwers (o.a. Ronald Westerhuis)

Exposities  ( o.a. jaarlijks in het stadhuis)

Keltisch kruistableau in de O.L.V Basiliek (Peperbuskerk) in Zwolle

Financiële verantwoording :