ANBI

Het Beeldhouwersgilde Het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast heeft het Gilde ook de status culturele ANBI. Het voordeel van deze status is o.a. dat een donateur de gift aan het Gilde bij de aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen. (bij vennootschapsbelasting met 50%)

ANBI verantwoording

Naam :                        Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

RSIN :                          856751546

Contactadres :          Secretaris Henk van den Berg

                                    Novalieweg 2

                                    8051AH Hattem

                                    Telefoon 038 4445104

                                    Email   beeldhouwersgildehattem@outlook.com

Doelstelling

In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen.

De vereniging heeft ten doel het ambacht van het beeldhouwen te beoefenen, een ontmoetingscentrum te zijn voor beeldhouwers en die activiteiten te verrichten die bijdragen tot al hetgeen de historische gildetraditie van het beeldhouwen in Hattem en omgeving ondersteunt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten.

De vereniging heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten.

Beleidsplan Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

Met het volgende beleid wil het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. de in de statuten geformuleerde doelstelling gestalte geven.

Het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. wil diverse activiteiten en evenementen organiseren op het gebied van de beeldende kunst en dan met name het beeldhouwambacht.

Hiertoe wordt het ambacht van beeldhouwen beoefend met het doel projecten te realiseren die bijdragen aan de culturele waarde van de stad Hattem en omstreken en/of een algemeen nut hebben.

Daarnaast organiseert zij activiteiten met betrekking tot de beeldhouwkunst voor de bewoners van Hattem en omstreken, zoals openbare lezingen, excursies en exposities. Ook wordt deelgenomen aan kunstmarkten en historische festivals om zodoende het ambacht van beeldhouwen te promoten.

De leden vervaardigen handmatig beeldhouwwerken van diverse materialen Dit onder leiding van een docent of in workshops waarbij uitwisseling van kennis plaatsvindt.

Naast beelden van eigen ontwerp van de leden worden ook projectmatig beelden vervaardigd. Dit zowel op initiatief van het beeldhouwersgilde als op verzoek van derden.

Beelden van de leden worden regelmatig geëxposeerd in Hattem en omgeving. Er worden projectmatig beelden vervaardigd welke worden geplaatst in de openbare ruimten van Hattem en omgeving. Ook worden beelden geplaatst in parken, welke periodiek worden gewisseld.

Om het beeldhouwambacht te promoten worden onder meer snuffelstages voor jongeren georganiseerd en ook aan belangstellenden / groepen wordt de mogelijkheid geboden om kennis te maken met het ambacht van het beeldhouwen

Uitgeoefende activiteiten zijn o.a.:

Het kikkerproject waarbij kikkers in orkestopstelling in de stadsgracht zijn geplaatst.

Het goede doelen project ‘water’ waarbij de opbrengsten van de beeldenveiling ten gunste van de Stichting Kleinschalig Ontwikkelings Projecten waren.

Herinneringsobjecten (7 gebeeldhouwde reliefs) tbv restauratie unieke Hattemse tuinhuisjes.

Het vervaardigen en plaatsen gevelstenen in historische panden Hattem.

Het samen met de historische vereniging Heemkunde vervaardigen van het boekwerkje “Stadswandeling langs beelden en gevelstenen in de stad Hattem “

Het vervaardigen en plaatsen van “koppen” van historische figuren uit de geschiedenis van Hattem.

Keltisch kruistableau in de O.L.V Basiliek (Peperbuskerk) in Zwolle.

Exposities  o.a. in het stadhuis van Hattem, in het zorgcentrum Het Zonnehuis (Zwolle).

Een wisseltentoonstelling in een stadstuin.

De deelname aan de jaarlijkse kunstmarkt in Hattem.

Deelname aan het tweejaarlijkse historische “Dikke Tinne festival” in Hattem .

Diverse lezingen door bekende beeldhouwers (o.a. Ronald Westerhuis, Toon Rijkers).

In 2022 heeft het Beeldhouwersgilde een boek uitgegeven over 50 jaar beeldhouwen in Hattem in georganiseerd verband,

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter :                 Albert van de Streek

Secretaris :                  Henk van den Berg

Penningmeester :       Bram van Staveren

Lid/coördinator :        Wendy de Carpentier Wolf

Lid/coördinator :        Annelies Hardam

Lid/adviseur                Henk Beernink

Financiën:

Beloningsbeleid :

Het beeldhouwersgilde werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. 90% van de contributies en 100% van de bijdragen van derden komen ten goede aan de realisatie van de activiteiten.